Algemene voorwaarden

Peridot, gevestigd te Grotenoord 41, 3341 LT, Hendrik-Ido -Ambacht alsmede haar deelnemingen en aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen ‘Peridot’.

  1. DEFINITIES

                Afnemer: elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Peridot
                Algemene Leveringsvoorwaarden:
deze onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van Peridot
                Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Peridot en Afnemer tot stand komt.
                Goederen: alle producten geleverd door (toedoen van) Peridot aan Afnemer.

2. ALGEMEEN

2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Peridot en Afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met afnemer voor de uitvoering waarvan door Afnemer gebruik wordt gemaakt van de diensten van derden.

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Afnemer wordt nadrukkelijk uitgesloten tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen. In ieder voorkomend geval geldt dat onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden altijd prevaleren.

2.4 Indien een of meer bepalingen in onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven alle overige bepalingen onverkort van toepassing.

2.5 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden staan vermeld op de website van Peridot www.peridotfood.com

3. AANBIEDINGEN/OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van druk -en/of schrijffouten.

3.2 Peridot behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgave van redenen te weigeren.

3.3 Peridot heeft het recht eventuele prijsverhogende factoren die optreden na de totstandkoming van de Overeenkomst alsnog door te voeren ongeacht of deze verhoging voorzien of onvoorzien was.

4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding middels een opdracht bevestiging van Peridot.

4.2 Peridot is gerechtigd om haar moverende redenen zekerheidstelling te vorderen van Afnemer.

4.3 Nadere en aanvullende afspraken zijn slechts bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

5. LEVERING

5.1 Levering geschiedt fabriek af tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

5.2 De overeengekomen levertermijn is geen fatale termijn. Vertraging in de levering geeft Afnemer geen recht op ontbinding dan wel enige schadevergoeding.

5.3 Levering vindt plaats op de door Afnemer aangegeven plaats. Het moment van levering is het moment waarop de goederen worden geleverd.

5.4 Peridot is gerechtigd deelleveringen te leveren. Facturatie wordt daaromtrent aangepast.

5.5 Afnemer is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat Peridot deze bij hem aflevert of doet afleveren. Indien afname wordt geweigerd is Peridot gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.

5.6 Indien Afnemer nog openstaande betalingsverplichtingen jegens Peridot heeft is Peridot gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten totdat de openstaande betalingen zijn voldaan.

6. ONDERZOEK/RECLAMES

6.1 Afnemer is gehouden direct na levering te (doen) onderzoeken/controleren of de kwantiteit en de kwaliteit voldoen aan de gedane bestelling. Afnemer dient hierbij te constateren of:

–  de juiste goederen zijn geleverd;

–  de geleverde goederen voldoen aan de specificaties zoals overeengekomen.

6.2 Eventuele tekortkomingen en/of bezwaren dienen binnen 24 uur na ontvangst van de goederen te worden gemeld aan Peridot. Binnen deze termijn informeert Afnemer aan Peridot of zij gebruik maakt van het recht een analyse uit te voeren. Indien een analyse wordt uitgevoerd dient Afnemer binnen 14 dagen de uitslag aan Peridot kenbaar te maken op de overeengekomen wijze.

6.3 Indien ten gevolge van een omstandigheid als bedoeld in dit artikel wordt gereclameerd is Afnemer evenwel nog steeds verplicht tot afname en betaling van hetgeen is gekocht.

6.4 Retourneren van gebrekkige goederen geschiedt louter conform de wijze zoals door Peridot aangegeven.

6.5 Afnemer dient Peridot op eerste verzoek in staat te stellen en toegang te verlenen teneinde het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht.

6.6 Indien de klacht gegrond is zal Peridot het geleverde vervangen tenzij partijen anders overeenkomen. Peridot is in dit geval slechts aansprakelijk als opgenomen in onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.

7. RETOURZENDINGEN

7.1 Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Peridot hiertoe nadrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

7.2 Tenzij anders overeengekomen komen retourzendingen voor rekening en risico van Afnemer.

8. EMBALLAGE

8.1 Peridot maakt gebruik van emballage. Onder emballage wordt onder andere verstaan pallets en kratten.

8.2 Emballage wordt alleen onbeschadigd retour genomen. Een en ander naar oordeel van Peridot.

8.3 Peridot is gerechtigd statiegeld in rekening te brengen. Indien dit het geval is wordt de hoogte van het statiegeld vermeld in de factuur/wordt een vaste kostenvergoeding in rekening gebracht.

9. PRIJZEN/BETALING

9.1 Tenzij anders overeengekomen is Afnemer verplicht de overeengekomen vergoeding te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening als opgenomen in de factuur.

9.2 Als tijdstip van betaling geldt de datum van bijschrijving van de betreffende gelden op de opgegeven bankrekening.

9.3 Verrekening door Afnemer van door Peridot gefactureerde bedragen met een door Afnemer gestelde tegenvordering is nimmer toegestaan.

9.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Peridot gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling het gefactureerde bedrag te verhogen met de wettelijke rente. Daarnaast heeft Peridot het recht eventuele bijkomende (incasso) kosten in rekening te brengen.

9.5 Ieder betaling door Afnemer strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallen kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Daarna strekt iedere betaling tot voldoening van de vordering in hoofdsom.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 De door Peridot geleverde goederen blijven in haar eigendom totdat alle betreffende vorderingen volledig zijn voldaan en/of de verdere verwerking door Afnemer in gang is gezet. Alsdan is Afnemer niet ontslagen van zijn betalingsverplichting.

10.2 Afnemer is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te vervreemden of te bezwaren .

10.3 Door Peridot geleverde goederen die krachtens het eerste lid van dit artikel vallen onder het eigendomsvoorbehoud mogen slechts doorverkocht c.q. verwerkt worden in de normale bedrijfsuitoefening.

11. GARANTIE & PRODUCTEISEN

11.1 De door Peridot geleverde goederen voldaan aan de eisen en specificaties welke de van toepassing zijnde wetgeving daaraan stelt en partijen zijn overeengekomen.

11.2 Het staat Peridot vrij naar eigen inzicht op basis van onderzoek en markt indicatie aantoonbaar producten te verbeteren zoals het wijzigen van houdbaarheid -en conserveringsmaatregelen.

12. RECALL

12.1 Indien een der partijen bekend wordt met een gebrek aan de geleverde goederen (inclusief verpakkingen) dan dient deze partij de ander partij daaromtrent onverwijld te informeren telefonisch en/of per mail onder vermelding van het soort gebrek, de hoeveelheid getroffen goederen en alle overige relevante informatie.

12.2 Peridot zal vervolgens aangeven welke noodzakelijke maatregelen partijen dienen te worden genomen, welke onder meer kunnen inhouden dat leveringen worden stopgezet, voorraden worden geblokkeerd en/of dat een recall zal plaatsvinden. Afnemer dient in dit geval alle in redelijkheid noodzakelijke medewerking te verlenen.

12.3 Gedurende een recall situatie hebben Partijen recht op inzage, overleg en eventuele uitvoering van contra-expertise.

13. INTELLECTUEEL EIGENDOM

13.1 Peridot behoudt zich eventuele intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door haar geleverde goederen uitdrukkelijk voor.

13.2 Peridot is niet aansprakelijk voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door Afnemer en Afnemer vrijwaart Peridot voor aanspraken dienaangaande.

14. RISICO OVERDRACHT

14.1 Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde goederen gaat over op Afnemer op het moment waarop de goederen worden geleverd en Afnemer en het betreffende vrachtdocument heeft ondertekend.

14.2 Artikel 6 is hierbij onverkort van toepassing.

15. ONTBINDING

15.1 Peridot is gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden indien:

  • Afnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  • Peridot na het sluiten van de Overeenkomst kennis neemt van omstandigheden op grond waarvan goede vrees bestaat dat Afnemer de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. Indien de vrees bestaat uit het slecht gedeeltelijk of niet behoorlijk nakomen is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
  • Afnemer verzocht is zekerheid te stellen voor voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

15.2 Peridot is voorts gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen op basis waarvan nakoming onmogelijk is geworden en/of in alle redelijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet mag worden verwacht.

15.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn alle uitstaande vorderingen van Afnemer op Peridot direct opeisbaar.

15.4 Peridot behoudt zich te allen tijde het recht voor aanvullende schade vergoeding te eisen.

16. AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Afnemer is aansprakelijk voor directe toerekenbare schade welke wordt veroorzaakt door haar handelen en/of nalaten aan de goederen die zij onder zich heeft welke onder eigendomsvoorbehoud worden geleverd alsmede emballage, voor zover wettelijk bepaald.

16.2 Indien Peridot aan Afnemer goederen levert die in eigendom toebehoren aan een derde dan vrijwaart Afnemer Peridot voor aanspraken verband houdende met schade aan deze goederen welke is ontstaan door handelen en/of nalaten van Afnemer.

16.3 Vermenging of verdere verwerking door Afnemer van geleverde goederen ontslaat Peridot van iedere aansprakelijkheid vanaf het moment van deze vermenging dan wel verdere verwerking.

16.4 Ingeval van schade, diefstal of verlies meldt Afnemer dit onverwijld aan Peridot.

16.5 Peridot is uitsluitend aansprakelijk voor directe toerekenbare schade welke is ontstaan door grove schuld of nalatigheid van Peridot waarbij haar aansprakelijkheid is beperkt tot ………. .

16.6 Peridot is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

17. OVERMACHT

17.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe niet in staat zijn vanwege een omstandigheid die kwalificeert als overmacht.

17.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Peridot geen invloed kan uitoefenen en waardoor Peridot niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

17.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden voortduurt is iedere partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verdere verplichting tot het betalen van schadevergoeding

18. GESCHILLEN

Eventuele geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Peridot is gevestigd.

19. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten tussen Peridot en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.